Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu rolniak.pl.

2. Użytkownikiem serwisu rolniak.pl jest każda osoba fizyczna bądź prawna korzystająca z serwisu.

3. Korzystając z serwisu rolniak.pl użytkownik wyraża tym samym akceptację postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Korzystając z serwisu rolniak.pl użytkownik oświadcza, że zna i akceptuje warunki korzystania z serwisu oraz zasady polityki prywatności.

5. Rejestrując się w serwisie rolniak.pl użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę prawnego opiekuna.

6. Serwis rolniak.pl ani jego zawartość nie mogą być wykorzystywane w sposób, który:

§2 Odpowiedzialność

1. Serwis rolniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i utwory umieszczane w przeza użytkowników. Zarówno oferty, zlecenia jak i zdjęcia stanowią własność autora oferty i to na niego spada odpowiedzialność wynikająca z naruszenia dóbr osobistych, praw własnościowych, praw autorskich bądź praw majątkowych.

2. Serwis rolniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników.

3. Serwis rolniak.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki i straty wynikające z decyzji lub działań podejmowanych w oparciu o informacje zawarte w serwisie rolniak.pl albo wynikające z użycia serwisu, w szczególności dotyczy to ofert i zleceń publikowanych przez użytkowników.

4. Serwis rolniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i zleceń zamieszczonych w Serwisie.

5. Serwis rolniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu rolniak.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. Serwis rolniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu strony internetowej serwisu.

7. Użytkownik zamieszczając w serwisie rolniak.pl treści lub utwory bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne, które mogą one wywołać.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie rolniak.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§3 Obowiązki i oświadczenia użytkownika

1. Użytkownicy serwisu rolniak.pl podczas korzystaniu z serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownicy serwisu rolniak.pl podczas korzystania z serwisu są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej.

3. Użytkownik serwisu rolniak.pl zamieszczając w serwisie treści lub utwory oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa autorskiego a informacje w nich zawarte są zgodne z prawdą.

§4 Świadczenie usług

1. Korzystanie z usług serwisu rolniak.pl odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika i za jego zgodą. Żadne informacje, usługi, produkty ani utwory dostępne w serwisie rolniak.pl nie są objęte gwarancją odnośnie ich przydatności, wartości, użyteczności, zupełności czy kompletności.

2. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach serwisu.

3. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, w tym usunięcia wszelkich informacji zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem rolniak.pl. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem serwisu rolniak.pl.

4. Użytkownik udziela rolniak.pl prawa do wyświetlania mu zleceń i reklam.

5. Przy dokonywaniu rejestracji użytkownik serwisu rolniak.pl wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności i funkcjonowania serwisu oraz newslettera zawierającego odnośniki do ofert i sekcji serwisu.

6. Zabrania się wykorzystywania serwisu rolniak.pl do rozsyłania i publikowania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz treści uznawanych jako spam.

§5 Dane osobowe i zdjęcia

1. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez serwis rolniak.pl.

2. Użytkownik serwisu rolniak.pl oświadcza, że podawane przez niego podczas rejestracji lub dodawania oferty dane osobowe są prawdziwe.

3. Użytkownik umieszczając zdjęcie w publikowanych przez siebie ofertach wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie ich w ramach serwisu rolniak.pl, w prowadzeniu działań marketingowych, w usługach powiązanych i serwisach partnerskich.

4. Zabronione jest umieszczanie w ofertach zdjęć innych osób, zdjęć obscenicznych, gorszących, bądź łamiących prawo a także tworów graficznych nie będących własnością użytkownika.

5. rolniak.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć niezgodnych z niniejszym regulaminem.

6. Użytkownik umieszczając w serwisie rolniak.pl dane osobowe lub swój wizerunek, wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystywanie ich przez innych użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku zgodnie z przeznaczeniem serwisu.

7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§6 Prawa autorskie

1. Zamieszczając w serwisie utwory w formie tekstowej, graficznej lub jakiejkolwiek innej użytkownik wyraża tym samym zgodę na nieodpłatną publikację i dalsze wykorzystanie tych utworów w formie oryginalnej lub zmienionej.

2. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny wszelkich treści i utworów zamieszczonych w serwisie.

3. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo do dodania swojej opinii pod wszelkimi treściami i utworami zamieszczonymi w serwisie.

4. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo do edycji, skracania i usuwania wszelkich treści i utworów zamieszczonych w serwisie bez informowania i uzyskania zgody ich autora.

5. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich treści i utworów zamieszczonych w serwisie rolniak.pl w celach promocyjnych, bez informowania i uzyskania zgody ich autora.

6. Wszelkie treści publikowane w serwisie rolniak.pl są własnością ich autorów i są chronione przez prawa autorskie. Nieuprawnione ich wykorzystanie będzie ścigane prawnie.

§7 Inne postanowienia

1. Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn zmiany.

2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach serwisu rolniak.pl.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2012 roku.

4. Wszelkie spory sądowe będzie roztrzygał sąd właściwy dla siedziby wydawcy serwisu rolniak.pl.